FUNCIONAMENT

NO PARLEM D'UNA MONEDA FÍSICA SINÓ D'UN SALDO VIRTUAL

L'EINA BÀSICA QUE FEM SERVIR PER ANOTAR EL SALDO ÉS LA TARGETA-D'INTERCANVIS

És una eina de butxaca que serveix per anotar i formalitzar els intercanvis entre els socis/es d'un ECOL3 (ecosistema econòmic ecològic local).

Hi ha una capçalera que conté el saldo inicial de la targeta i també les dades del soci/a (codi de soci/a, nom i cognoms, dni, telèfon, correu electrònic i data d'inici de ser soci/a).

Hi ha una colla de ratlles horitzontals que ens serviran per anotar els intercanvis. Cada ratlla ha de contenir:
la data, el concepte intercanviat (servei, producte,etc), codi del que dóna (paga), codi del que rep (cobra), entra, surt, saldo, signatura i un espai per indicar si s'ha passat o no (tots els moviments d'entrada cal enviar-los a l'OCL - oficina de canvi local-).


ÚS DE LA TARGETA-D'INTERCANVIS I COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ A L'ORDINADOR CENTRAL DE L'OFICINA DE CANVI LOCAL

Cada soci/a disposa de la seva Targeta d'Intercanvis que utilitzarà per intercanviar amb qualsevol soci/a, en el marc de l'ecosistema. A l'hora de fer un intercanvi, els dos anoten la mateixa ratlla, en un serà una entrada (entra), i en l'altre una sortida (surt) de la mateixa quantitat (segons l'acordat en l'intercanvi). Anotaran també el saldo acumulat, cadascú de la seva targeta i jo firmo la teva targeta i tu firmes la meva, d'aquesta manera es tanca la operació.

En un segon moment el soci/a ha de comunicar tots els moviments d'entrada (ENTRA) de la seva Targeta-d'Intercanvis a l'OCL. Per fer-ho cal que envii un senzill correu electrònic on hi digui: "moviments". En el cos del correu electrònic ha de fer constar tots els seus moviments separant els conceptes per punt i coma (;). Un cop l'ha enviat posa una marca on diu "passat".

En l'OCL el que fan és incorporar la informació rebuda en els correus dels diferents socis, en el programa informàtic de l'Ordinador Central. pel seu enregistrament i control (base de dades o un simple full de càlcul -per començar- quan són pocs socis).

Els intercanvis els envia el que li representen entrades per la seva Targeta-d'Intercanvis però en el programa cal anotar també la sortida del saldo del qui ha pagat. Sempre la resta entre el que entra i el que surt ha de ser 0.

Aquesta base de dades o un simple full de càlcul, és l'eina que farem servir per anar escrivint la història col·lectiva de l'ecosistema. Aquesta història ha de contenir, d'una banda, tots els acords que es vagin prenent en la Junta Coordinadora i l'Assemblea i també tots els intercanvis entre tots els socis.

La base del funcionament de tot l'ecosistema és la transparència (tota la informació és oberta a tots els socis/es). Això ens permet que no es creïn malentesos i que tots els dubtes o errors es puguin detectar i resoldre el més aviat possible. La transparència és la base de la confiança.COM ES CREA LA MASSA D'UNITATS D'INTERCANVI (MUI)?

La MUI és el conjunt de les Unitats d'Intercanvi existents en una economia. En el nostre cas, la MUI és la suma dels saldos virtuals (saldos de les Targetes-d'Intercanvi) que es disposen.


En un sistema ECOL3 la MUI es crea treballant (treball voluntari) en projectes aprovats per l'associació. L'associació té uns objectius. (veure objectius de l'ECOL3VNG -exemple-).

Un projecte generador de MUI és un projecte liderat per un grup de socis/es que es proposen tirar endavant una activitat (per exemple aprendre a posar en marxa un hort).
Per posar-lo en marxa necessiten poder començar a intercanviar, per això demanen un crèdit a l'associació (la junta i l'assemblea).
Per calcular l'import del crèdit faran el següent càlcul: si pensem treballar X hores durant X temps i a raó de 10 UI/hora... (exemple: 30 setmanes a 2 hores la setmana 5 persones i a 10 UI/hora: 30*2*5*10 = 3000 UI).
Demanaran 3000 UI a l'entitat, com que un hort va d'acord amb els objectius de l'associació, s'aprova que la Targeta-d'Intercanvis del projecte pugui anar quedant amb saldo negatiu fins un màxim de -3000 UI.

En realitat el que es fa és anotar el temps de dedicació en treball voluntari destinat en una tasca social. Una hora equival a 10 d'Unitats d'Intercanvi o saldo virtual. A part de la tasca social que es realitza, es creen aquestes Unitats d'Intercanvi, que serviran per regular les diferents aportacions dels socis en la tasca social.

Cada vegada que un soci fa una hora de treball voluntari en el projecte, sortiran 10 UI de la Targeta-d'Intercanvis del projecte i entraran 10 UI en la Targeta-d'Intercanvis del soci/a, és en aquest moment en que es crea la massa d'Unitats d'Intercanvi (MUI).

Amb el saldo positiu de la TI, el soci, ja podrà intercanviar amb altres socis.

Quan l'hort comenci a ser productiu, els productes s'intercanviaran entre els socis/es amb Unitats d'Intercanvi i seran entrades en la TI del projecte, d'aquesta manera el crèdit inicial s'anirà eixugant.


REGULACIÓ DE LA MASSA D'UNITATS D'INTERCANVI (MUI)

En alguns projectes no es podrà eixugar mai la MUI. Per exemple, en la organització d'actes de sensibilització, el producte resultant de l'esforç organitzatiu dels socis (que ha generat MUI, doncs han treballat un temps), no és un producte que es pugui intercanviar (doncs és un intangible), però el benefici social que comporta (sensibilització) mereix aquesta despesa i que quedarà com a MUI creada pel conjunt de l'ecosistema. Sempre hi ha d'haver MUI en les TI del socis/es, si no n'hi hagués no podrien seguir intercanviant.

Es poden crear tants projectes (i tants crèdits) com sigui necessari, doncs tot esforç per millorar la societat, mereix ser "recompensat". A més persones treballant en projectes, més MUI, però també més oferta.

Totes les TI dels projectes han d'estar amb saldo negatiu (excepte una) i les dels socis amb saldo positiu. La TI del projecte FONS COOPERATIU ha d'estar en positiu, doncs en ella es poden recollir aportacions dels socis que, al tenir més MUI de la que necessiten, la poden dipositar en aquest fons (i la podran recuperar el dia que la necessitin). Aquest Fons Cooperatiu servirà per fer crèdits per projectes sense necessitat de crear més MUI. Aquesta és una de les claus de la sostenibilitat de l'ecosistema: l'associació (representada per la Junta Coordinadora, mitjançant la seva OCL -oficina de canvi local-), anirà vetllant perquè la MUI sigui correcte, segons les necessitats de l'ecosistema.


SOBRE EL CREIXEMENT DE L'ECOSISTEMA

Amb la imatge de l'Arbre d'Enriquiment Local, com tots els arbres, tenen una grandària limitada, segons el tipus d'arbre. En el nostre cas (segons la tecnologia i les característiques de l'arbre) tindrà també una grandària limitada. Si un arbre creix molt, podrà donar lloc a un altre arbre, i un altre i un altre... fins formar boscos... els arbres interactuen entre ells. En una mateixa ciutat poden compartir el mateix nom de les Unitats d'Intercanvi, únicament per diferenciar de quin arbre són, incorporaran una lletra més en el codi de soci i en el codi dels projectes.


Entre diferents pobles o ciutats... es pot cooperar entre els diferents ecosistemes, mitjançant sistemes de compensació perquè cap dels ecosistemes en pugui sortir perjudicat, sinó tots beneficiats.


SOBRE ELS IMPOSTOS

La MUI interna a l'associació (temps de dedicació als objectius) serveix per regular la dedicació dels socis/es i també per intercanviar amb altres socis tot allò que els socis ofereixin als altres. Si un soci és un botiguer o un professional, als socis, si vol, els pot permetre pagar una part dels euros amb les UI, com un mitjà de pagament, tots els impostos es pagaran amb euros.

Aquest ecosistema no està pensat per evadir impostos, ans el contrari, en tot cas està pensat per exigir que els impostos serveixin també per enriquir el poble i no les butxaques dels especuladors.


COM HA DE SER EL SISTEMA BÀSIC PER GESTIONAR LA INFORMACIÓ?

Segons quin sigui el sistema (més manual o més informatitzat) farà que l'AEL pugui ser més gran o més petit, però la dinàmica ha de ser la mateixa, ens ha de permetre escriure la història col·lectiva de l'ecosistema, de dues maneres: 
* amb els acords de l'associació (de Junta i ratificats per l'Assemblea)
* amb tots els intercanvis entre els socis i els projectes

El sistema utilitzat, sigui quin sigui, ens ha de permetre veure com tota la informació dels moviments està quadrada (tant entra, tant surt) i també ha de facilitar que no es puguin donar lloc a malentesos. Tot s'ha de poder aclarir el més aviat possible.

No és convenient pensar en arbres molt grans (de molts socis/es) perquè un dels components més importants d'aquests arbres és el crear relacions de proximitat, per augmentar la confiança entre tothom.

Podem parlar de diferents nivells de complexitat segons el mètode emprat:

Bàsic: 
* amb unes fitxes de paper o cartolina ja podríem portar la comptabilitat de tots els socis/es.
* amb un full de càlcul podríem millorar aquest mètode. (DESCARREGAR UN FULL DE CÀLCUL PER COMENÇAR  -cal tenir instal·lat el soft gratuït LibreOffice-)

Mig:
* amb un programa (base de dades) que ens serveixi per anar enregistrant tota la informació i quadrant els comptes de tots els socis/es i utilitzant Internet per recollir i donar informació.

Alt:
* amb un compte on-line. Sempre es poden anar afegint millores per facilitar la operativitat del mètode emprat.

NOTA IMPORTANT: 
A l'hora d'escollir el mètode a utilitzar és bo de plantejar-se fins on es pretén créixer, també és molt important tenir molt en compte la resistència del sistema (un sistema amb la base de dades on-line pot ser molt interessant des del punt de vista de la operativitat però no des d'altres aspectes, per exemple: no tothom usa habitualment Internet, segons a on és molt car i d'altre banda es depèn de tota una tecnologia que pot fallar en qualsevol moment).
Pot ser molt interessant començar per mètodes més senzills i sempre ho podem anar millorant i avançant vers sistemes mixtes i sobretot resilients (resistents als canvis).