FAQ


  • però no és el mateix que utilitzar l'euro? quins avantatges hi ha?
   • un euro en el mercat, de seguida marxa del poble
    • Wall Street i borses
    • mercat de divises “Forex”
    • països estrangers
    • paradisos fiscals
    • etc.
   • la moneda local és com un euro local
    • es queda per seguir facilitant els intercanvis
    • és un mitjà de pagament igual que l’euro
    • però sense cap dels inconvenients de l’euro

  • això és legal?
   • és complementària, no es proposa competir amb l'euro
   • actua en el marc d'una associació i un àmbit restringit
   • compleix les lleis europees sobre el diner
   • cada oferent és responsable de les seves obligacions fiscals
   • no anem en contra dels impostos, sinó a favor de que els impostos serveixin pel que han de servir: bens comuns

  • a qui pot interessar això?
   • a tothom perquè estimula els intercanvis quan no hi ha euros
   • valora coses que l'euro no valora
    • tothom pot participar
    • no és excloent ni marginadora
   • és més estable que l'euro
    • la massa monetària es controla localment i s’adapta exactament al comerç local
   • permet estalviar euros i usar-los per tot allò que no pot ser pagat amb moneda local
   • a mesura que puguem cobrir més necessitats amb moneda local, disposarem de més moneda global

  • quins avantatges poden tenir els comerciants?
   • es ven més
    • atrau nous clients
     • segurament no vindran només per les ofertes
    • la moneda social local no és escassa
    • més publicitat
     • sortiran en el bloc i en el butlletí
   • part del marge de benefici el pot tenir amb moneda local
   • en la mesura que hi ha més socis hi ha més ofertes
   • està contribuïnt a que el poble s'enriqueixi
    • promociona productes i serveis locals
    • afavoreix nous projectes locals
     • impuls noves sinergies
   • crea valor i autoestima local
    • fomenta el canvi de valors
    • aposta per la resiliència local
    • amb el temps més oferta de producte local
   • disposaran d'una linia de crèdit sense interessos
    • per impulsar nous projectes
   • estaran potenciant la moneda local
    • possibles pagaments a proveidors
   • participaran en un sistema d'estalvi d'euros
    • banca ètica
    • microcrèdits sense interessos
   • participació en la responsabilitat social de les empreses
   • participar en un sistema fàcil i resilient
   • participar en un projecte pedagògic i cooperatiu de futur

  • quins són els conceptes bàsics d'un AEL?
   • tothom pot generar riquesa
   • tots/es som diferents
   • tots/es tenim qualitats úniques
   • tots/es tenim molt per aprendre
   • cadascú és el responsable dels seus actes
   • la confiança neix de la transparència
   • tota la informació és oberta a tots els socis/es
   • hem de vetllar per a que no es produeixin malentesos
  • com es crea la massa monetària?
   • treballant en projectes aprovats per l’associació
    • en el sentit dels seus principis/objectius
   • a cada hora de treball es generen 10 unitats de massa monetària (màxim)

  • com fer-me soci? (a definir per cada AEL)
   • voler treballar pels objectius de l'associació (objectius de la Carta de la Terra. Avançar localment cap un món divers, sostenible i pacífic)
   • poden ser socis els qui viuen o tenen vinculació directe amb l'àmbit definit.
   • cal donar-se d'alta en el web-bloc o en l'Oficina de Canvi Local
    • rebràs les instruccions del funcionament de l'AEL
     • com pagar la quota acordada (és bo que hi hagi un mínim d'euros inicials per poder tenir unes monedes locals per començar)
     • l'ideal és que en un compte de banca ètica s'ingressin els euros inicials, en el Fons Cooperatiu en euros. Aquest Fons Cooperatiu servirà per les despeses mínimes de l'ecosistema i, a mesura que vagi creixent, servirà per fer microcrèdits sense interessos per projectes de l'ecosistema, amb lo qual estarem convertint EurosEspeculatius en EurosCooperatius.

   • què és l'Oficina de Canvi Local?
    • gestionada per la Junta coordinadora
    • horaris i lloc cèntric
    • fa la funció de "banc local" però preferim "canvi local"
    • canvi personal, canvi de valors, canvi de poble, canvi de moneda...
    • un espai físic on hi ha socis/es atenent
     • funció d'informació

     • de l'ecosistema
     • dels projectes existents
     • de nous projectes possibles
     • atenció als socis/es

     • aclarir dubtes
     • anotar motivacions
     • recollir propostes de nous projectes
     • donar Targetes-Moneder
    • funció tècnica
     • introducció de moviments
     • vetllar perquè tot quadri
     • extreure informació pels socis/es
      • saldos de l'ecosistema
      • llistat actualitzat de socis/es
     • extreure estadístiques
     • enviar extractes dels moviments
    • funció de formació
     • fer sessions de formació
     • anar a explicar el projecte
     • participar en esdeveniments

   • què és la Targeta-Moneder?
    • estri de butxaca que serveix per anotar els intercanvis
    • document DINA4
     • doblegat en 8 parts iguals - amb tres doblecs
    • conté
     • capçalera
     • cos i cara darrera amb línies

    • cada línia conté:
    • data de l'intercanvi
    • concepte (treball, servei, producte, etc.)
    • codi de qui paga
    • codi de qui cobra
    • ENTRA - monedes locals cobrades
     • en la TM del que cobra
    • SURT - monedes locals pagades
     • de la TM del que paga
    • saldo
     • acumulat de la TM
    • signa
     • jo firmo la teva i tu firmes la meva
    • passat
     • marcar un cop s'ha passat a l'OCL (només entrades)

   • com utilitzar la Targeta-Moneder per fer una compra o una venda?
    • dos socis/es acorden un intercanvi
    • els dos acorden el preu
    • els dos anoten el mateix en les respectives TM
     • en un entra
     • en l'altre surt
    • cadascú signa el moviment de la TM de l'altre

   • què són els vals de pagament?
    • són com talons
    • contenen les mateixes dades que una línia d'una TM
    • serveixen per fer un sol pagament
    • els omple el comprador i faciliten que el venedor no hagi d'escriure tant
    • el venedor només ha de comprovar i signar la TM del comprador
    • vals personalitzats
     • quan un establiment els vol amb el seu disseny
     • amb algunes dades fixes, que simplificaran la transacció

   • com comunicar els moviments a l'Oficina de Canvi Local?
    • enviar un correu electrònic
     • a l'adreça creada per tal efecte
     • en el tema: 
      • moviments
     • en el cos: 
      • tots els conceptes separats per punt i coma (coma només serà pels decimals de l’import)
      • data;concepte;soci comprador;soci venedor;import en tt
      • exemple, on el comprador seria S44 i el venedor S215:
      • 23-11-12;verdura;S44;S215;5,72
     • tantes línies com moviments a comunicar
     • es poden fer aclariments, si cal
     • es poden comunicar també moviments d'un altre soci/a
     • un cop enviats cal posar una marca en "passat" de la TM, per no repetir-lo
    • pots també demanar a un altre soci/a que et faci el favor d'enviar-lo
    • pots anar directament a l'OCL
    • si es tracta d'un "oferent (botiga, professional...)" i té problemes per passar-ho, pot demanar ajut a l'OCL

   • què fer quan se m'acaba la TM?
    • enviar un email al correu de l'OCL demanant-ne una
    • anar directament a l'OCL
     • a recollir-la
     • a demanar-la

   • com es controla la Massa Monetària?
    • el Fons Cooperatiu és l'eina reguladora
     • es nodreix de moneda local que no s'usa. En dipòsit
     • serveix per fer crèdits sense crear diner nou
     • la moneda local aportada sempre es pot recuperar
    • amb normes entenedores per tothom (2+2=4)
    • amb la supervisió setmanal de la Junta coordinadora
    • i el control de l’Assemblea

   • com fer aportacions al Fons Cooperatiu?
    • El Fons Cooperatiu serveix per regular la Massa Monetària
    • s’hi dipositen turutes que no s'usen
    • serveix per fer crèdits sense crear diner nou
    • les monedes locals aportes sempre es poden recuperar

   • Com fer les aportacions?
    • El Fons Cooperatiu és el projecte de codi EXX
    • tots els socis/es sempre poden fer-ne. Amb un correu electrònic o anant a l'OCL (cada AEL ha de definir el seu mètode operatiu)

   • qui pot oferir o demanar coses?
    • tots els socis/es són potencials oferents
     • oferents bàsics:
    • tothom pot oferir quelcom
    • sabers i coneixements
    • serveis
    • objectes 2ª mà
   • oferents aprenents:
    • aquells que estan experimentant quelcom
    • similar a la desapareguda figura de “l'aprenent”
    • en un entorn de confiança poden provar
   • oferents professionals:
    • comerços, establiments
    • professionals
    • productors
    • poden oferir un % amb moneda local
     • han de pagar impostos
     • els productes els paguen amb euros

   • com puc oferir coses?
    • enviar un correu per publicar en el bloc o segons com ho tingui definit l'AEL
     • pel bloc
    • enviar un correu a una llista de distribució on hi siguin tots els socis/es
     • l'endemà tothom rebrà un correu resum
     • també es pot penjar al bloc
     • com a mínim cal donar el codi de soci/a
     • cal eliminar les ofertes caducades
    • si ets un oferent professional
     • amb un cartell "moneda local aquí sí" en l'establiment
     • demanar a l'OCL sortir en el butlletí d'oferents professionals(que estarà al servei de tots els socis/es per exposar públicament en tots els establiments).

   • com es fixen els preus?
    • el d’un producte per la llei de l’oferta i la demanda com es fa amb els preus amb euros
    • pels serveis, la valoració de l’hora de treball és un tema que mai s'ha resolt en la història de l'economia
     • el dubte clàssic és quantes hores has hagut d’aprendre per treballar una hora efectiva
    • tenim la referència de 1 moneda local = 1 eu
    • amb una hora de treball en un projecte de l'associació es pot cobrar com a màxim 10 moneda local a l'hora (és una referència que cal ser aprovada per l'associació).
    • en cada intercanvi entre socis, els dos socis/es són els qui pacten el preu final
    • la guia bàsica és el sentit comú segons els preus del mercat

   • com puc veure les ofertes?
    • en el bloc hi ha totes les ofertes comunicades pels oferents
    • en els establiments on diu "moneda local aquí si"
     • en l'interior hi ha un cartell amb l'oferta actual (aquesta oferta, cada oferent la pot anar modificant en funció de la seva situació en euros. Ha de poder donar sortida a la seva moneda local i això serà a mesura que les ofertes de l'ecosistema creixin.

   • com sé els correus electrònics dels socis?
    • cada setmana s'envia un correu amb un enllaç a la llista de socis/es per poder contactar

   • com sé si un soci/a té saldo?
    • cada setmana s'envia un correu amb un enllaç a la llista de saldos de tots els socis/es i també dels projectes
    • l’AEL és un sistema transparent per una nova societat on no es pot enganyar ni robar

   • en quins projectes puc treballar?
    • en la llista del bloc "mercat de la moneda local"
     • pots demanar informació en l'OCL
     • pots posar en marxa el teu projecte
      • en el bloc hi ha informació de com procedir

    • puc comprar moneda local amb euros?
     • fent primer un ingrés dels euros en un compte de l'entitat
      • en un compte de banca ètica
     • cobrant després en moneda local en l'OCL, amb el justificant de l'ingrés a l’entitat bancària
      • anotaran la mateixa quantitat de moneda local que d'euros més un 5% de bonificació d'estímul
      • disposaràs de 6 mesos per poder recuperar els euros (-5% i retornant la moneda local) (una possibilitat a definir en l'AEL)

     • puc convertir moneda local en euros?
      • si l’origen és la compra de moneda local amb € tens sis mesos per convertir-les altre cop a l’OCL (una possibilitat a definir en l'AEL)
      • en cap altre cas es pot fer la conversió, exceptuant entre socis/es

     • què se’n fa del fons d’euros?
      • per les despeses en euros que facin falta (Targetes-Moneder, fulls diversos...)
      • a mesura que el fons vagi creixent, servirà per fer microcrèdits sense interessos per projectes de l’ecosistema
      • estarem convertint euros especulatius en euros cooperatius

     • com posar en marxa un nou AEL?

     • es pot intercanviar entre les ofertes de dos AEL diferents?
     • dins l'àmbit de la mateixa moneda
      • les respectives OCL controlen les MM i, si cal, les regulen
     • amb altres monedes d'altres àmbits
      • cal establir protocols de connexió
      • caldrà veure la paritat
      • caldrà tenir en compta el funcionament
      • caldrà establir els límits adients

     • què passa si algú fa un frau?
      • un soci/a podria falsificar el seu saldo
      • un no soci podria falsificar una TM o vals
      • qualsevol frau seria un frau al conjunt de l'ecosistema
      • però en el moment d’inscriure l’operació en l'OCL es detectaria l'origen del frau i es podria corregir
      • es pot identificar la persona responsable
       • se li intentarà fer entendre (dimensió pedagògica)
       • es poden aplicar mesures punitives s/estatuts
      • el mateix si algú compra en una botiga sense tenir prou saldo i el botiguer no se n’adona
      • l’AEL és transparent i al quedar tot escrit, tard o d’hora es posa de manifest i s’eviten malentesos, fraus i errors.

     • quines són les bondats de l'AEL?
      • + producció local
       • + ofertes producció local
       • + consum producció local
       • + les botiques podran vendre productes fabricats aquí
       • + els restaurants podran oferir plats amb productes d'aquí
      • + autoestima
       •  (individual i col·lectiva)
       • + salut
       • + benestar
      • + a més vendes
       • + impostos euros
       • + possibilitat impostos moneda local
       • + captura € especulatius i conversió en € cooperatius
       • + inversió en producte local i també global
       • + retorn del "color" del poble
       • + treball
      • + resiliència
       • + sobirania alimentària
       • + sobirania energètica